Kalendarldpi
Kalendari i Trajnimeve 2017
EMERTIMI I TRAJNIMIT LLOJI I TRAJNIMIT: REGJISTRIMI DERI: KOHËZGJATJA E TRAJNIMIT KOSTO E TRAJNIMIT
1. Praktika në Kontabilitet dhe Tatime (Niveli I+II) 11 javorë 31.12.2017 15.01.2018 - 31.03.2018 175€
2. Praktika në Excel për Kontabilista dhe Asistent Administrativ 4 javorë 18.11.2017 18.11.2017-09.12.2017 50€

Vërejtje! Konfirmimi për trajnim është i vlefshëm vetëm nëse kandidati pas aplikimit ONLINE ka bërë pagesën më së largu deri në ditën e fundit të regjistrimit.
Pagesën mund ta bëni në zyre në Prishtinë ose në llogarinë bankare
NLB Prishtina: 1701001012417829 AAS Partners shpk
Pas konfirmimit te pageses ju do te pranoni ne email orarin dhe planprogramin e trajnimit.