Për Individ / Fermer

Për Individë / Fermer

Deklarimi i të ardhurave Deklarimet vjetore të Tatimit mbi te ardhurat personale. Perllogaritje e tatimit në burim për të ardhura të përfituara nga qiraja, puna individuale krijuese si e dhe burime te tjera. Deklarimi i taksave indirekte dhe lokale Asistence në përllogaritjen dhe deklarimin e taksave lokale mbi pasurinë, objektet dhe mbi trojet. Konsulencë fiskale […]

Read More