Për Ndërmarrjet/OJQ-të

Kontabilitet – Tatime – Konsulencë

Shërbimet e Kontabilitetit Mbajtja e kontabilitetit – Ne ofrojmë për klientët  që kanë nevojë për një kompani të specializuar për të mbajtur kontabilitetin e biznesit së tyre: regjistrimin e faturave,përpilimin e librave tregtar,kalkulimi i pagave mujore, përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me Standardet Kosovare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit , përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të  raporteve […]

Read More

Shërbime ligjore

Shërbimet ligjore të AAS janë: Përpilimi. rishikimi dhe ridizajnimi  i të gjithave llojeve  të marrveshjeve Është me rëndësi të veçant që një biznes i suksesshëm të përpiloj të gjitha dokumentet ligjore në përputhje me vet nevojat e biznesit. AAS ka staf profesional të cilët mund  të ofrojnë shërbime ligjore  në formë të përpilimit të të […]

Read More