13/05/2016

Për Individë / Fermer

Deklarimi i të ardhurave
Deklarimet vjetore të Tatimit mbi te ardhurat personale. Perllogaritje e tatimit në burim për të ardhura të përfituara nga qiraja, puna individuale krijuese si e dhe burime te tjera.

Deklarimi i taksave indirekte dhe lokale
Asistence në përllogaritjen dhe deklarimin e taksave lokale mbi pasurinë, objektet dhe mbi trojet.

Konsulencë fiskale personale
Konsulenca personale me lidhur me çështjet  financiare, fondet private të pensioneve dhe manaxhimit të prones. Shërbime të personalizuara për çështje specifike. Konsulencë mbi strategjitë e investimit për teëmaksimizuar të kthimet e të ardhurave.

Asistence në zyrat tatimore
Ndihmë për interpretimin e akteve të ndyshme administrative të nxjerra nga Administrata Tatimore për individët. Informacion mbi ndryshimet ligjore përsa i përket fushës që përfshin të ardhurat personale mbi individët, si dhe negocim për zgjidhjen e problemeve të ndryshme.

Konsulence financiare (kredi, planifikim për marrjen e kredisë)
Hartim buxhetesh personale, projekte private financimi si dhe vlerësim i alternative të financimit të ofruara nga Institucionet Financiare.