13/03/2017

Praktika ne Kontabilitet dhe Tatime (Niveli I)

 

Trajnim 5 Javor per vetem 75€!

AAS PARTNERS ju fton në trajnimin e radhës “ Praktika në Kontabilitet dhe Tatime (Niveli I)” duke përdorur 100% kompjuterin.

✔Trajnimi do të filloj me 5 Prill 2017

✔Trajnimi mbahet në Prishtinë,Gjilan,Ferizaj,Prizren,Gjakovë,Pejë dhe Mitrovicë

✔Orarin mund ta caktoni gjatë aplikimit në www.AASPartners.com/apliko/

Çka mësohet në Modulin e I- rë:______________________________________

Trajnimi do të ketë fokus kryesor aplikimin e kontabilitetit për qëllime tatimore në Kosovë.
I gjithë trajnimi do të zhvillohet 100% vetëm pjesë praktike prej ditës së parë. Trajnimi gjenë aplikim të gjerë në Kosovë, te ndërmarrjet tregtare, prodhuese, hoteliere, shërbyese dhe OJQ-të, dhe si i tillë trajnon kandidatët që pas përfundimit të Modulin I, jeni të gatshëm:
Të themeloni biznese,
Të mbani vetë kontabilitetin e bizneseve te vogla,
Të plotësoni Librin e blerjeve,Librin e shpenzimeve,Librin e investimeve dhe librin e shitjes pwr bizneset e vogla
Të plotësoni Librin e arkës dhe ekstraktit të arkës pwr bizneset e vogla
Plotësonimin e formularëve për tatimin në paga,kontribute pensionale (WM,CM)
Të plotësoni furmularin për Tatimin e mbajtur në qira (WR)
Plotësimi i formularit të TVSh-së per bizneset e vogla
Plotësimi i fromularëve Tremujor (TM) – IS,QS,IR
– Tremujoret per Bizneset e vogla Individuale
– Tremujoret per Ortakeri
– Tremujoret per Korporatat e vogla Individuale
Te mesoni te gjitha hapat nga krijimi i faturave blerese,shitese,dokument pagese deri ne perpilimin e pasqyrave financiare (Cikli i Kontabilitetit).

Përfitime nga ndjekja e trajnimit tonë do të jenë:_________________________

Një Laptop për një kandidat
Një licencë falas e programit Pro-Data Finance+ për një kandidat
Program për paga për të gjithë kandidatët
Programe në excel falas për të gjithë kandidatët
Mundësi për praktikë dhe punësim për kandidatët e suksesshëm
Përkrahje të vazhdueshme profesionale gjatë problemeve në punë.
Secilit pjesëmarrës do t`i instalohet programi i kontabilitetit ProData Finance+ për përdorim në llapotpat personal, gjithashtu kandidatët që nuk kanë llaptopa personal do t`ìu sigurohet një llaptop gjatë kohës së trajnimit.
Po ashtu secilit pjesëmarrës do t`iu jepen falas tri programe praktike në excel për bizneset e regjistruara në TVSH, për bizneset e paregjistruara në TVSh dhe një program i kalkulimit të pagave.
Secili pjesëmarrës aktiv në fund të trajnimit do të pajiset më një certifikatë që dëshmon ndjekjen e trajnimit praktik në kontabilitet dhe një certifikat për kalueshmërin me suksesë të trajnimit për kandidatët që kalojn me sukses provimet. Përveq kësaj kandidatët do të marrin edhe një çertifikat për modulin Shkathtësit në punësim.

Sa është kosto e trajnimit:________________________________________
Kosto totale e trajnimit është 75€
Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me: literaturën, çertifikatat, materialet që shpërndahen përgjatë ushtrimeve.

Pse të ndjekni trajnimin tek AAS Partners:_____________________

Si kompani operojm që nga Janari 2011 edhe pse pronari i saj ka qenë i involvuar në ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit dhe trajnimeve që nga viti 2009. Trajninet tona kanë ndjekur më shumë se 600 kandidatë gjatë vitit 2016 që dëshmon se jemi kompania e vetme që aplikojm 100% praktik gjatë trajnimit.
AAS është një kompani me fokus të veçant për trajnime dhe konsulencë kryesisht në fushën e kontabilitetit dhe financave,e përbërë nga një staf profesional për trajnime,konsulencë dhe shërbime të kontabilitetit të cilët veprojnë si punonjës dhe bashkëpunëtorë në kuadër të AAS, duke sjellë përvojën e gjerë nëpër sektore të ndryshme të kontabilitetit,financave dhe menaxhimit.
I gjithë stafi i AAS dhe këshilltarët tjerë kanë shumë vite përvojë dhe ushtrojnë pozita udhëheqëse në nivele të ndryshme me kompani të mëdha në vendin tonë.
Ne, në AAS njohim rëndësinë e trajnimit dhe shërbimit të duhur për të siguruar që klientët tanë të përfitojnë plotësisht nga eksperienca dhe profesionalizmi i stafit tonë. Kontabiliteti dhe Menaxhimi i Trajnimeve tona ofrojnë një diskurs të projektuar për t’ju ndihmuar të merrni njohuritë më të nevojshme në kontabilitet,tatime dhe financa.
Metodat e trajnimit për kontabilitet dhe financa vazhdimisht kanë nevojë të jen në hap me kohën. Mundësitë dhe aftësitë e reja janë të nevojshme në mënyrë që të jeni në kontakt me ndryshimet dinamike, veçanërisht në vendet në tranzicion siç është Kosova. Ne jemi te parët në Kosovë që organizojm trajnime të tilla në të gjitha qendrat kryesore në Kosovë.

Regjistrimi i kandidatëve:______________________________________

Regjistrimi i kandidatëve është i hapur deri me 31 Mars 2017.
Regjistrimi mund tw bwhet edhe ONLINE www.AASPartners.com/Apliko/ ose direkt në zyret tona:

Prishtinë: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 8:30 deri në 17:00
Rruga;Bedri Pejani, përballë Kolegjit Globus, afër Kuvendit të Kosovës.

Ferizaj: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 10:00 deri në 15:00
Lagjja e Re, Restaurant Adriani

Prizren: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 13:00 deri në 17:00

Gjilan: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 10:00 deri në 15:00
Autoshkolla TONI – Përballë Universitetit “Kadri Zeka”

Pejë: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 10:00 deri në 15:00
Në sallat e Kolegjit Dukagjini

Mitrovicë: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 10:00 deri në 15:00
Rr. Mbretresha Teutë

Vërejtje: Vendi rezervohet vetem me plotësim të aplikacionit dhe konfirmimin e fletepageses
Për detaje të tjera kontakto në tel: ‎
038 77 66 55;
‎049 496 496, apo viber ‎+377 44 775 258