12/09/2017

Trajnimi: Praktika në Kontabilitet duke përdorur 100% kompjuterin.

AAS PARTNERS ju fton në trajnimin e radhës “ Praktika në Kontabilitet dhe Tatime (Niveli I dhe Niveli II)” duke përdorur 100% kompjuterin.

✔Trajnimi do të filloj me 9 Tetor 2017
✔Trajnimi mbahet në Prishtinë,Gjilan,Ferizaj,Prizren dhe Pejë
✔Orarin mund ta caktoni gjatë aplikimit në www.AASPartners.com/apliko/

Trajnimi është I ndarë në dy module:__________________________
Moduli I-rë zgjatë 5 javë, dy herë ne javë nga 2 orë
Moduli II-të zgjatë 6 javë, dy herë ne javë nga 2 orë

Çka mësohet në Modulin e I- rë:______________________________________
Trajnimi do të ketë fokus kryesor aplikimin e kontabilitetit për qëllime tatimore në Kosovë.
I gjithë trajnimi do të zhvillohet 100% vetëm pjesë praktike prej ditës së parë. Trajnimi gjenë aplikim të gjerë në Kosovë, te ndërmarrjet tregtare, prodhuese, hoteliere, shërbyese dhe OJQ-të, dhe si i tillë trajnon kandidatët që pas përfundimit të Modulin I, jeni të gatshëm:
Të themeloni biznese,
Të mbani vetë kontabilitetin e bizneseve te vogla,
Të plotësoni Librin e blerjeve,Librin e shpenzimeve,Librin e investimeve dhe librin e shitjes për bizneset e vogla
Të plotësoni Librin e arkës dhe ekstraktit të arkës për bizneset e vogla
Plotësonimin e formularëve për tatimin në paga,kontribute pensionale (ËM,CM)
Të plotësoni furmularin për Tatimin e mbajtur në qira (ËR)
Plotësimi i formularit të TVSh-së per bizneset e vogla
Plotësimi i fromularëve Tremujor (TM) – IS,QS,IR
– Tremujoret per Bizneset e vogla Individuale
– Tremujoret per Ortakeri
– Tremujoret per Korporatat e vogla Individuale
Te mesoni te gjitha hapat nga krijimi i faturave blerese,shitese,dokument pagese deri ne perpilimin e pasqyrave financiare (Cikli i Kontabilitetit).

Çka mësohet në Modulin e II- të:______________________________________

Të mbani vetë kontabilitetin e bizneseve te mëdha,
Të plotësoni Librin e blerjeve,Librin e shpenzimeve,Librin e investimeve dhe librin e shitjes për bizneset e medha
Të plotësoni Librin e arkës dhe ekstraktit të arkës për bizneset e medha
Plotësonimin e formularëve për tatimin në paga,kontribute pensionale (ËM,CM)
Të plotësoni furmularin për Tatimin e mbajtur në qira (ËR)
Plotësimi i formularit të TVSh-së per bizneset e medha
Plotësimi i fromularëve Tremujor (TM) – IL,QL
– Tremujoret per Bizneset e medha Individuale
– Tremujoret per Ortakeri
– Tremujoret per Korporatat e medha Individuale

Plotësimi I formularëve vjetor (PD,CD,DO)

Përpilimi i Pasqyrave Financiare
Bilanci i Gjendjes(Pasqyra e pozicionit financiar)
Pasqyra e të ardhurave
Pasqyra e rrjedhjeve të parasë së gatshme (CASH FLOW)
Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet
Deklarimi i blerjeve mbi 500 EURO.
Te mesoni te gjitha hapat nga krijimi i faturave blerese,shitese,dokument pagese deri ne perpilimin e pasqyrave financiare (Cikli i Kontabilitetit.

Përfitime nga ndjekja e trajnimit tonë do të jenë:_________________________

Një Laptop për një kandidat
Një licencë falas e programit Pro-Data Finance+ për një kandidat
Program për paga për të gjithë kandidatët
Programe në excel falas për të gjithë kandidatët
Mundësi për praktikë dhe punësim për kandidatët e suksesshëm
Përkrahje të vazhdueshme profesionale gjatë problemeve në punë.
Secilit pjesëmarrës do t`i instalohet programi i kontabilitetit ProData Finance+ për përdorim në llapotpat personal, gjithashtu kandidatët që nuk kanë llaptopa personal do t`ìu sigurohet një llaptop gjatë kohës së trajnimit.
Secili pjesëmarrës aktiv në fund të trajnimit do të pajiset më një certifikatë që dëshmon ndjekjen e trajnimit praktik në kontabilitet dhe një certifikat për kalueshmërin me suksesë të trajnimit për kandidatët që kalojn me sukses provimet. Përveq kësaj kandidatët do të marrin edhe një çertifikat për modulin Shkathtësit në punësim.

Sa është kosto e trajnimit:________________________________________
Kosto totale e trajnimit është: Nieli I-rë 75€ dhe Niveli II-të 100€.

Kandidatët që rezervojn menjëher dy nivelet pagesa totale është 150€.
Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me: literaturën, çertifikatat, materialet që shpërndahen përgjatë ushtrimeve.

Regjistrimi i kandidatëve:______________________________________

Regjistrimi i kandidatëve është i hapur deri me 6 Tetor 2017.
Regjistrimi mund të bëhet edhe ONLINE www.AASPartners.com/Apliko/ ose direkt në zyret tona:

Prishtinë: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 8:30 deri në 17:00
Rruga;Bedri Pejani, përballë Kolegjit Globus, afër Kuvendit të Kosovës.

Ferizaj: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 10:00 deri në 15:00
Lagjja e Re, Restaurant Adriani

Prizren: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 13:00 deri në 17:00

Gjilan: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 10:00 deri në 15:00
Autoshkolla TONI – Përballë Universitetit “Kadri Zeka”

Vërejtje: Vendi rezervohet vetem me plotësim të aplikacionit dhe konfirmimin e fletepageses
Për detaje të tjera kontakto në tel: ‎
‎049 496 496 / 049 830 850 apo viber ‎+377 44 775 258 / +386 49 496 496